15 بهمن 1393
  • Time: 2.00PM to 04.30PM
  • Gate Open: 1.00PM
  • Location: City Road, Fc leverkusen4532

اعضای هیات علمی مدعو گروه زبان روسی

اعضای هیات علمی مدعو گروه زبان روسی

 
 
ردیفنام و نام خانوادگیرشتهمرتبهتلفن
1 دکتر سید حسین زهرایی زبان روسی استاد 29902484
2 دکتر بهرام زینالی زبان روسی دانشیار 29902484
3 دکتر علی مدائنی زبان روسی استادیار 29902484
4 دکتر آبتین گلکار زبان روسی استادیار 29902484
 
JoomShaper