22 خرداد 1394
  • Time: 3.00PM to 6.00PM
  • Gate Open: 2.00PM

معرفی و تاریخچه

دانشکده ادبيات و علوم انساني در سال 1341 هجري شمسي (63 - 1962 م) با نام دانشکده زبان‏هاي خارجي تأسيس شد. در بدو تأسيس دانشکده با پذيرش 48 دانشجو در 4 رشته آموزشي زبان و ادبيات انگليسي، آلمانی، فرانسه و ايتاليايي شروع به کار کرد.

در سال تحصيلي 48 ـ 1347 با افزايش برخي رشته‏ هاي علوم انساني و با افزايش فضاهاي آموزشي مورد نياز، تعداد گروه‏هاي آموزشي به 10 گروه به شرح ذيل ارتقاء يافت.

1 ـ تاریخ
2 ـ جغرافیا
3 ـ جامعه شناسی
4 ـ فلسفه
5 ـ روانشناسی
6 ـ زبان و ادبیات انگلیسی
7 ـ زبان و ادبیات آلمانی
8 ـ زبان و ادبیات فارسی
9 ـ زبان و ادبیات ایتالیایی
10 ـ زبان و ادبیات فرانسه
 
و در همان سال (48 ـ 1347) با تجديدنظر در برنامه و توسعه و تقويت کادر هيأت علمي و با تنظيم برنامه‏هایي که به تصويب وزارت فرهنگ وقت رسيده بود، رسماً نام دانشکده به نام دانشکده ادبيات و علوم انساني تغيير يافت.
رشته جغرافيا در سال 1356 به دانشکده علوم زمين انتقال يافت و پس از انقلاب فرهنگي رشته جغرافيا به جز در مقطع کارشناسي ارشد مجدداً به داشکده ادبيات و علوم انساني انتقال يافت، و متعاقب آن در سال 1366 با شروع بکار مجدد دانشکده علوم زمين رشته جغرافيا به طور دائم در دانشکده علوم زمين به فعاليت ادامه داد. همچنين رشته زبان و ادبيات ايتاليایي نيز به دانشگاه تهران انتقال يافت. 
رشته روانشناسي نيز به دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي انتقال يافت.
در سال 1362 مقدمات تأسيس رشته زبان و ادبيات عرب نيز در دانشگاه فراهم گرديد، و در همان سال اقدام به پذيرش دانشجو نمود. گروه زبان و ادبيات چيني نيز در سال 1375 تأسيس و اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. گروه زبان‏شناسي نيز در سال 1379 تأسيس و در مقطع کارشناسي ارشد در سه گرايش اقدام به پذيرش دانشجو نمود.
در حال حاضر دانشکده در رشته‏هاي زير دانشجو مي‏پذيرد:
1 ـ تاریخ
2 ـ علوم اجتماعی
3 ـ زبان و ادبیات عرب
4 ـ زبان و ادبیات آلمانی
5 ـ زبان و ادبیات انگلیسی
6ـ زبان و ادبیات فارسی
7 ـ زبان و ادبیات فرانسه
8 ـ زبان‏شناسی
9 ـ زبان چینی
10 ـ فلسفه
11 ـ زبان روسی
JoomShaper